10 důvodů


10 důvodů proč realizovat Komplexní analýzu nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina
  1. Analýza je nutná ke získání relevantních dat o neziskovém sektoru v kraji Vysočina. V současnosti dostupná statistická data o neziskových organizacích mají mizivou vypovídací hodnotu - na úrovni regionu nejsou sledovány ukazatele, které by popisovaly ekonomický stav, pozici NNS na trhu práce a potenciál dalšího rozvoje sektoru.
  2. Dostupná data o neziskových organizacích jsou zkreslena tím, že zahrnují i údaje o NNO, které jsou již v podstatě „mrtvé“, tj. nepracují a netvoří žádné ekonomické statky, neposkytují služby, přesto figurují ve statistikách. Procento těchto „mrtvých NNO“ může dle předběžných odhadů dosáhnout i 50 % nebo více.
  3. Efektivní komunikace s neziskovými organizacemi – uvnitř sektoru, i ze strany veřejné správy -, není možná, neboť neexistuje žádná komplexní a pravidelně aktualizovaná databáze fungujících neziskových organizací v kraji.
  4. V nestátních neziskových organizacích se angažuje více než polovina populace – 47% občanů poskytlo v posledním roce materiální či peněžní dar některé neziskové organizaci. Stejný podíl občanů je členem nějaké neziskové organizace a polovina z nich je dokonce členem více než jedné! Téměř 60 % občanů se podílí na nejrůznějších společenských aktivitách v obci organizovaných občanskými iniciativami v místě - brigády, pomoc starším občanům, organizace plesů a oslav nebo kulturních a sportovních akcí.
  5. Neziskový sektor je neopominutelnou hospodářskou silou, která zatím není zmapována tak, aby tímto faktem bylo možno účinně argumentovat.
  6. Neziskový sektor je významným činitelem zaměstnanosti. Předpokládá se, že velký potenciál má i při vytváření pracovních návyků u absolventů a při zaměstnávání osob ohrožených sociální exkluzí, osob se zdravotním postižením atd. Chybí však relevantní data pro přesnější popis významu NNS na trhu práce.
  7. NNO mají a budou mít vzhledem k demografickému vývoji, směřování ke znalostní ekonomice a dalším faktorům ovlivňujícím budoucnost ČR velký význam pro národní, potažmo krajskou ekonomiku – zajišťují poskytování služeb, které stát nezajišťuje (např. sociální oblast, naplňování volného času mládeže, oblast rozvíjení občanské společnosti, naplňování zájmů a zálib, kontroly veřejného dění,…), přesto je zatím sektor NNO z ekonomického hlediska naprosto neuchopitelný.
  8. Dynamika a potenciál rozvoje NNS jsou v tuto chvíli - bez relevantních dat – nepostižitelné. Není možno vytvořit funkční prognózu dynamiky růstu, a je rovněž obtížné připravovat s přihlédnutím k potřebám NNS příští programovací období, např. určit absorpční kapacitu sektoru a v návaznosti řešit otázku předfinancování projektů, atd.
  9. Služby, které neziskový sektor poskytuje, jsou orientovány na veřejnou prospěšnost, ne vždy se jim ale dostává patřičné pozornosti jak veřejnosti, tak politické reprezentace; komplexní popis sektoru bude důležitým východiskem změny této situace.
  10. Největší příjmy neziskového sektoru pocházejí z veřejných zdrojů, komplexní přehled o struktuře veřejných výdajů, které směřují do NNS není dosud k dispozici. Kraj Vysočina jako významný poskytovatel grantů a dotací má eminentní zájem na transparentnosti toku veřejných financí i na vyčíslení přínosů, které tyto transfery mají pro krajskou ekonomiku.vloženo: 05.10.2005 13:22:27

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster