Podrobné vysvětlení dělení NNO podle oblastí


Návrh překladu (CVNS, 2004), zdrojový text: UNITED NATIONS. Handbook on non-profit institutions in the system of national accounts. 1. vyd. New York: United Nations, 2003. 316 s. ISBN 92-1-161461-9.

1a) kultura

Média a komunikace. Tato oblast zahrnuje organizace, které se věnují tvorbě a šíření informací a komunikaci;. Patří sem rozhlasové a televizní stanice, neziskové organizace zabývající se vydáváním knih, časopisů, novin a zpravodajů, filmovou tvorbou; a knihovny.

Výtvarná umění a architektura. Do této kategorie spadají organizace, které tvoří, distribuují a prezentují výtvarné umění a architekturu. Umění, kterých se jejich činnost týká jsou především sochařství, fotografie, malířství, kresba, grafika; patří sem i centra designu a architektonická sdružení.

Múzická umění. Do této oblasti patří dramatická a hudební centra, neziskové společnosti a sdružení, věnující se tvorbě, distribucí a prezentaci divadla, tance, baletu, opery, a orchestry, pěvecká a hudební tělesa

Zoologické zahrady a akvária.

1b) památky

Historické, literární a humanitní společnosti. NNO v této oblasti si kladou za cíl kultivovat a propagovat humanitní vědy, ochranu historických a kulturních památek a pořádají oslavy historických událostí. Jde o společnosti věnující se historii, poezii, literatuře, jazyku, četbě, péči o válečné památníky, o pamětní fondy a sdružení.

Muzea. Obecná a specializovaná muzea umělecká, historická, vědecká, technická a kulturní.

1c) sport

Do této kategorie spadají všechny neziskové organizace věnující se pěstování amatérského sportu, tréninku, tělesné výchově a pořádání sportovních soutěží a závodů; zahrnuje i fit centra a centra zdravého životního stylu.

1d) volný čas

Volnočasová sdružení a spolky. Organizace v této kategorii se starají o provoz různých volnočasových zařízení a o poskytování volnočasových služeb jednotlivcům a komunitám. Jde o společenská, rekreační a sportovní centra a zařízení pro děti, mládež i dospělé, mužské a ženské spolky a volnočasové spolky.

Servisní kluby: Tyto členské organizace poskytují služby svým členům a místním komunitám, např. Lions. Zonta International, Rotary Club a Kiwanis.

2) vzdělávání a výzkum

Předškolní, základní a střední vzdělávání. Do této kategorie spadají neziskové organizace zajišťující vzdělávaní předškolního, základního a středního stupně; zahrnuje předškolní zařízení s výjimkou denních jeslí.

Vyšší vzdělávání. Jde o neziskové organizace věnující se terciárnímu vzdělávání, vedoucímu k akademickým titulům; kategorie zahrnuje university, vysoké školy ekonomické, právnické a lékařské, manažerská studia.

Odborné a průmyslové školy. Tato kategorie zahrnuje neziskové organizace připravující k výkonu určitého povolání; spadají do ní učňovské školy, odborné školy a obchodní akademie.

Vzdělávání dospělých a další vzdělávání. Do této kategorie spadají instituce poskytující vzdělávání a výcvik, které doplňují školské vzdělávání; zahrnuje další vzdělávání, dálkové vzdělávání, večerní školy a programy na boj proti negramotnosti.

Lékařský výzkum.Činnost organizací v této kategorii se týká výzkumu na poli medicíny; zahrnuje výzkum jednotlivých chorob, poruch a výzkum v jednotlivých lékařských oborech.

Věda a technika. Činnost organizací v této kategorii se týká výzkumu na poli přírodních věd, techniky a technologie.

Sociální a humanitní vědy. Činnost organizací v této kategorii se týká výzkumu a analytická činnost v oblasti sociálních věd a politiky.

3) zdraví

Nemocnice. Do této kategorie spadají organizace poskytující ústavní zdravotní péči a terapie.

Rehabilitace. Do této kategorie patří organizace poskytující ústavní zdravotní péči a rehabilitační terapie určené osobám trpícím tělesným postižením v důsledku úrazu, genetické vady nebo nemoci a vyžadující extenzívní fyzioterapii nebo podobné formy péče.

Zařízení s pečovatelskou službou. Tato kategorie sdružuje organizace věnující se ústavní léčebné péči o dlouhodobě nemocné, rezidenční péči a primárním zdravotním službám; zahrnuje domovy pro seniory a pečovatelská zařízení pro pacienty s vážnými zdravotními postiženími.

Psychiatrické nemocnice. Jde o organizace poskytující ústavní péči a terapii pro duševně nemocné.

Léčba duševních poruch a chorob. Do této kategorie spadají organizace, které se věnují ambulantní léčbě duševně nemocných pacientů; zahrnuje i komunitní centra duševního zdraví.

Krizová intervence. Organizace působící v této oblasti poskytují ambulantní služby a poradenství při akutních stavech duševní krize; jejich činnost zahrnuje prevenci sebevražd a podporu pro oběti násilí a zneužívání.

Zdravotní osvěta. Do této kategorie řadíme organizace, které se věnují péči o veřejné zdraví a zdravotní osvětě; zahrnuje hygienické služby a prevenci zdravotních rizik , první pomoc a školení první pomoci, služby pro rodiny a plánované rodičovství.

Ambulantní zdravotní péče. Jde o organizace poskytující ambulantní zdravotní služby, např. zdravotní střediska a očkovací centra.

Rehabilitační zdravotní služby. Tato kategorie zahrnuje organizace věnující se ambulantní péči a terapii; zahrnuje centra přírodní léčby, jógovou terapii a fyzioterapeutická centra.

Záchranné služby. Jde o organizace poskytující služby osobám vyžadujícím okamžitou pomoc; zahrnuje záchranné lékařské služby a paramedikální záchrannou pomoc, zvládání šoku a traumat, tísňové telefonní linky a vozidla rychlé lékařské pomoci.

4) sociální služby

Péče o děti, ociální služby pro děti a celodenní péče . Do této kategorie patří organizace zajišťující služby pro děti, pomoc při adopci, centra zaměřená na rozvoj dětí, náhradní rodinnou péči, zahrnuje centra rané péče a jesle.

Sociální služby pro mládež a péče o mládež. Tato kategorie sdružuje organizace, které zajišťují služby pro mládež; v oblastech prevence kriminality, prevence gravidity mladistvých, prevence sociální exkluze a pomoc při hledání zaměstnání. Zahrnuje centra a kluby mládeže, YMCA, YWCA, skautské hnutí a Big Brothers/Big Sisters (v ČR „Pět P“).

Sociální služby pro rodiny. Jde o organizace poskytující služby pro rodiny. Kategorie zahrnuje výchovu k manželství a rodičovství, pomoc neúplným rodinám, azylová zařízení a služby pro oběti domácího násilí.

Sociální služby pro postižené. Do této kategorie patří organizace poskytující služby pro postižené - ústavní sociální péči (nikoliv však ústavní zdravotní péči), speciální pomůcky pro přepravu, rekreační aktivity a ostatní specializované služby.

Sociální služby pro seniory. Tato kategorie je věnována organizacím poskytujícím geriatrickou péči - domácí péči, pomoc v domácnosti, speciální pomůcky pro přepravu, rekreační aktivity, rozvoz jídel a ostatní služby pro seniory (nezahrnuje ústavní/rezidenční péči).

Svépomoc a ostatní sociální služby. Kategorie zahrnuje organizace soustředící se na svépomocné programy a služby a osobní rozvoj; zahrnuje podpůrné skupiny, osobní poradenství, úvěrové a finanční poradenství.

Prevence a zvládání katastrof a nenadálých situací. Týká se organizací zabývajících se prevencí, předpovídáním a zvládáním katastrof a likvidací jejich následků, přípravou osob na zvládání následků katastrof a poskytováním pomoci obětem; zahrnuje dobrovolné hasičské sbory, záchrannou službu na moři atd.

Nouzové ubytování. Jde o organizace zajišťující nouzové ubytování osobám bez domova; zahrnuje pomoc kočujícím osobám a dočasné ubytování.

Pomoc uprchlíkům. Organizace poskytující potraviny, šatstvo, ubytování a služby uprchlíkům a přistěhovalcům.

Finanční výpomoc. Organizace poskytující finanční výpomoc a jinou přímou pomoc osobám neschopným zajistit si prostředky k životu.

Materiální výpomoc. Organizace poskytující potraviny, šatstvo, dopravu a ostatní služby; zahrnuje jídelny a distribuci šatstva pro osoby v nouzi.

5) ochrana životního prostředí

Redukce a kontrola znečištění. Tuto kategorii tvoří organizace zabývající se ochranou čistoty ovzduší a vod, snižováním hladiny hluku, kontrolou radiace, zacházením s rizikovými odpady a toxickými látkami, zpracováním pevného odpadu a recyklací.

Ochrana přírodních zdrojů. Do této kategorie patří organizace, které se zabývají ochranou přírodních zdrojů, včetně půdy, vody, energetických zdrojů a rostlinného bohatství, pro všeobecné využití i pro potěšení.

Zkrášlování životního prostředí a péče o zeleň a krajinu. Tuto kategorii tvoří organizace zabývající některou z činností v následujícím výčtu: Botanické zahrady, arboreta,
zahrádkářské služby a zahradní architektura;
kampaně proti odhazování odpadků;
programy péče o parky, zelené a nezastavěné plochy v městském i venkovském prostředí;
zkrášlování měst a okolí silnic a dálnic.


Ochrana hospodářských zvířat a péče o podmínky chovu. Organizacím této kategorie jde o ochranu hospodářských zvířat a péči o podmínky chovu; zahrnuje útulky pro zvířata a společnosti pro citlivé zacházení se zvířaty.

Ochrana volně žijících druhů. Ochrana volně žijících druhů; zahrnuje chráněná území a rezervace.

Veterinární služby. Veterinární nemocnice a péče o hospodářská a domácí zvířata.

6) komunitní rozvoj a bydlení

Komunitní a sousedské organizace. Do této skupiny se řadí organizace zabývající se zlepšováním kvality života v obecních a sousedských komunitách, např. squatterské skupiny, místní skupiny komunitního rozvoje a družstva chudých.

Hospodářský rozvoj. Tato kategorie zahrnuje organizace realizující programy a služby ke zlepšování hospodářské infrastruktury a kapacity - budování infrastruktury (jako např. silnice), finanční služby (jako např. úvěrová a spořitelní sdružení), programy na podporu podnikání, odborné a manažerské poradenství a pomoc při rozvoji venkova.

Sociální rozvoj. Organizace v této skupině se zabývají zlepšováním institucionální infrastruktury a kapacity za účelem řešení sociálních problémů a zlepšování kvality života.

Bytová sdružení. Plánování, výstavba, správa, pronájem, financování a údržba bytů a domů.

Pomoc v bydlení. Organizace nabízející pomoc při hledání bydlení a poskytující právnické a další související služby.

Školící programy. Organizace zabezpečující a podporující učňovský výcvik, pracovní stáže, školení při práci a další školicí programy.

Pracovní poradenství. Příprava na zaměstnání a pracovní poradenství, pomoc při výběru povolání, testování a další související služby.

Péče o pracovníky se ZTP a chráněné dílny. Organizace napomáhající postiženým dosáhnout soběstačnosti a získat vlastní příjmy prostřednictvím školení, výcviku nebo přímým zaměstnáváním.

7) ochrana práv, obhajoba zájmů, politika

Prosazování a obhajoba zájmů. Organizace hájící práva a prosazující zájmy určitých skupin obyvatel, např. tělesně postižených, seniorů, dětí nebo mužů.

Občanská práva. Organizace hájící individuální občanské svobody a lidská práva.

Etnická sdružení. Organizace prosazující zájmy příslušníků etnických skupin a poskytující jim služby.

Výchova k občanství. Organizace realizující programy a služby prosazující a šířící občanskou uvědomělost.

Právní poradenství a služby. Organizace poskytující právní služby, poradenství a pomoc při řešení mimosoudních a soudních sporů.

Prevence kriminality a veřejná politika.Organizace zabývající se prevencí kriminality, zvyšováním bezpečnosti a zaváděním preventivních opatření mezi občany.

Náprava odsouzených. Organizace realizující programy a služby napomáhající reintegraci odsouzených; zahrnuje domy na půli cesty, programy pro podmínečně propuštěné, alternativní tresty.

Podpora obětem. Organizace poskytující služby, poradenství a právní pomoc obětem zločinu.

Ochrana spotřebitelů. Organizace věnující se ochraně práv spotřebitelů a zlepšování kontroly a kvality zboží.

Politické strany a organizace. Organizace realizující aktivity směřující k prosazení kandidátů do politických funkcí; zahrnuje šíření informací, styk s veřejností a získávání finančních prostředků pro politické účely.

8) filantropie a dobrovolnictví

Grantující nadace Kategorie zahrnuje všechny typy soukromých nadací - podnikové nadace, komunitní nadace a nezávislé veřejnoprávní nadace.

Dobrovolnictví. Organizace, které získávají, školí a umisťují dobrovolníky a propagují dobrovolnictví.

Získávání finančních prostředků. Organizace nebo federace organizací založené za účelem společného získávání finančních prostředků; zahrnuje loterie.

9) mezinárodní aktivity

Výměnné, družební a kulturní programy. Programy a služby rozvíjející vzájemný respekt a přátelství mezi národy.

Rozvojová pomoc. Kategorie zahrnuje organizace, které realizují programy a projekty podporující sociální a hospodářský rozvoj v zahraničí.

Pomoc při katastrofách a nenadálých situacích v zahraničí. Organizace které sbírají, usměrňují a poskytují pomoc jiným zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích.

Mezinárodní organizace hájící lidská práva a mír. Organizace, které hájí a monitorují lidská práva a mír na mezinárodní scéně.

10) náboženství a církve

Náboženské obce. Kostely, synagogy, chrámy, mešity, svatyně, kláštery, semináře a podobné organizace sloužící náboženské víře a konající bohoslužby a náboženské obřady .

Sdružení náboženských obcí. Sdružení a podpůrné organizace náboženských obcí, organizace podporující a prosazující náboženskou víru, bohoslužby a náboženské obřady.

11a) hospodářská a profesní sdružení

Hospodářské svazy. Organizace, které prosazují, regulují a hájí zájmy jednotlivých hospodářských odvětví, např. průmyslové, zemědělské a bankovní svazy.

Profesní sdružení. Organizace prosazující, regulující a hájící profesní zájmy, např. komory soudců a advokátů a lékařské komory.

11b) odbory

Odbory. Organizace, které prosazují, hájí a regulují práva a zájmy zaměstnanců.

12) činností jinde neuvedené
vloženo: 13.12.2005 10:03:25

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster