Řídící tým


Manažerem projektu byl:
 • vedoucí odboru regionálního rozvoje RNDr. Ing. Martin Černý, MBA (PřF MU, FSI VUT, FP VUT, Nottingham Trent University), manažer projektu PHARE „Podnikatelský a výzkumný inkubátor“, manažer projektu „Akreditace a udělení státního souhlasu k působení nestátní vysoké školy“, hodnotitel jmenovaný Delegací EK k posuzování nabídek v rámci veřejných zakázek, zpracovatel studií proveditelností, CBA, spoluautor projektů PHARE CBC.


 • Asistentem manažera projektu byla:
 • vedoucí oddělení regionálního rozvoje Martina Kršňáková, autorka projektů PHARE CBC, Sapard, hodnotitel projektů PHARE CBC, koordinátor projektu Phare – CZ02xR.01 – projekt „Podnikatelský a výzkumný inkubátor“, udělení certifikátu Hospodářskou komorou ČR „Manažer na jednotném trhu EU“, gestor grantových programů z Fondu Vysočiny, autor GS pro podnikatele v rámci opatření SROP 1.1


 • Právníkem byl:
 • právník odboru regionálního rozvoje Mgr. Václava Kotrbová (PF MU), lektor vzdělávání zaměstnanců veřejné správy se zaměřením na správní právo, ústavní právo a právo Evropských společenství, zpracovatel „Metodiky upravující postup při správě informačního systému Elektronický portál územních samospráv - ePUSA, a nakládání s daty v něm obsaženými“, včetně smluvního zajištění fungování ePUSA pro Ministerstvo vnitra ČR, účast v The European Commission Regional Training Programme on Public Procurement – výcvikový program Evropské komise zaměřený na vyškolení expertů v nových členských státech EU v oblasti zadávání veřejných zakázek podle legislativy EU (pro ČR 4 osoby), finanční manažer projektu Interact iniciativy společenství Interreg IIIC.


 • Finančním manažerem byl :
 • finační manažer oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES, odboru regionálního rozvoje, Božena Šprynarová. Zkušenosti v oblasti strukturálních fondů EU se zaměřením na administraci grantových schémat v rámci SROP a ekonomické zabezpečení čerpání ze strukturálních fondů EU


 • Technickými manažery na realizační fázi projektu byly:
 • koordinátorky Vendula Hanzalová, DiS a Zuzana Krpálková.


 • Technickým manažerem na fázi udržitelnosti projektu je:
 • Zuzana Krpálková.


 • Zástupcem partnera projektu ÚP v Jihlavě byl:
 • ředitel úřadu Ing. Jiří Hrdlička (VŠE), předseda výběrové komise Op.1.1 a Op.4.1 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, člen Rady pro rozvoj lidských zdrojů. V projektu "Partnerství pro Vysočinu" se podílí na koordinaci záměrů v oblasti lidských zdrojů.


 • Zástupcem partnera projektu KHK KV byl:
 • ředitel Krajské hospodářské komory kraje Vysočina, Hospodářské komory Jihlava, Regionálního poradenského a informačního centra Jihlava a Regionálního místa agentury Czech Trade Ing. Tomáš Prchal (FP VUT, PF MU), manažer projektů kofinancovaných z programů INTERREG IIIA, PHARE CBC, Leonardo da Vinci a EQUAL, hodnotitel programů KLASTRY, ROZVOJ a MARKETING, člen dozorčí rady Národní asociace pro rozvoj podnikání, zpracovatel studií proveditelnosti, podnikatelských plánů.


 • Zástupcem partnera projektu VŠPJ byl:
 • absolvent FEL ČVUT, doktorand v oboru Ekonomika a řízení na ČVUT, vyučující na Vysoké škole polytechnické Jihlava, vedoucí Kabinetu evropských informací a vztahů na VŠPJ Ing. Petr Jiříček, ERASMUS koordinátor, zpracovatel projektů ERASMUS a LEONARDO a grantů v oblasti vzdělávání. Bývalý úvěrový pracovník, analytik v oblasti hodnocení projektů financování a bankovní manažer, lektor v rámci programu Phare a v rámci vzdělávání státních úředníků v oboru evropské finance a financování rozvojových záměrů.


 • Zástupcem partnera projektu KOUS byl:
 • diplomovaný sociální pedagog Tomáš Kamp. Do řídícího týmu projektu byl delegován Koordinačním uskupením NNO (KOUS) kraje Vysočina v měsíci květnu 2006. Působí v KOUS jako volený zástupce za Kulturní sekci a je voleným zástupcem NNO kraje Vysočina v Radě vlády pro NNO, Výboru pro spolupráci s regiony. V nestátním neziskovém sektoru se pohybuje od roku 1998 jako spoluzakladatel a řádný člen dosud aktivních 3 občanských sdružení a jako zaměstnanec v pozicích streetworker s drogově závislými (Sdružení Podané ruce, Brno), vedoucí a provozní KC Batyskaf (Erteple a Hmla, o.s., Žďár nad Sázavou) a projektový manager (Civic, o.s., Žďár nad Sázavou).


 • Zástupcem partnera projektu KAK KV byl:
 • ředitel úřadu Okresní agrární komory Třebíč Ing. Karel Coufal, akreditovaný poradce zapsaný v seznamu poradců MZeČR, absolvent kurzu Příprava na implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu, autor projektu Implementace uplatňování přijatého systému přímých plateb a související legislativy EU do zemědělské praxe v kraji Vysočina.


 • Zástupcem partnera projektu SOV byl:
 • tajemník Sdružení obcí Vysočiny, ředitelka RRA Vysočina, Ing. Zdeňka Škarková hodnotitel projektů OPRLZ, PHARE 2003, akreditovaný manažer FDI, certifikovaný specialista regionální politiky ve veřejné správě se zaměřením na čerpání EU fondů, certifikovaný specialista na implementaci strukturálních fondů, strukturální politiky EU, Projektové řízení a finanční a veřejné zakázky. Zpracovatel projektových žádostí do všech fondů EU včetně studií proveditelností, CBA, zpracovatel strategických rozvojových a koncepčních dokumentů.


 • Zástupcem partnera projektu ŠOV Luka nad Jihlavou byl:
 • předsedkyně občanského sdružení ŠOV Luka nad Jihlavou, bývalá starostka obce Zdeňka Švaříčková, směřující svoji činnost k systematické práci na obnově a rozvoji venkova jako jednoho celku, včetně ochrany přírody a krajiny, ochrany kulturního dědictví, s důrazem na vzdělávání členů obecních zastupitelstev, občanských sdružení a dalších neziskových organizací, pomoc při zpracování rozvojových programů a zajišťování kontaktu představitelů obcí se zástupci kraje Vysočina, poslanci a senátory. • vloženo: 24.08.2005 10:13:13

  Zpět
  Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster