Zahraniční aktivity


Jednou z aktivit projektu Partnerství pro Vysočinu jsou i zahraniční stáže, jejichž cílem je především využití příležitostí evropské integrace ve prospěch kraje, výměna zkušeností a aktivní spolupráce s dalšími evropskými regiony a rozvoj kraje v rámci EU. Za tímto účelem byla v Bruselu zřízena kancelář, kde v rámci stáže působilo 5 pracovníků odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Cílem stážistů v Bruselu bylo především vytvoření efektivních kontaktů s představiteli jednotlivých DG, monitorování a mapování Programů finančních podpor a přenos informací. Stáže probíhaly od srpna 2006 do konce června 2007.

Závěrečnou zprávu o působení stážistů v Bruselu naleznete zde

Další ze zahraničních aktivit byla i odborná mise v Bruselu, konaná ve dnech 8. – 11. 10. 2006 za účasti členů Řídícího týmu projektu, členů Zastupitelstva a Rady kraje Vysočina. Členové mise se zúčastnili řady pracovních setkání týkajících se témat jako podpora technologií a inovací na regionální úrovni, podpora a forma PPP, úloha partnerství v rámci programového období 2007 – 13 apod. Zástupci kraje Vysočiny navštívili i prostory Stálého zastoupení České republiky při EU (dále jen SZ) , kde byli seznámeni s rolí SZ v oblasti politiky soudržnosti, se systémem vyjednávání s EK ve věci nových operačních programů, s činnostmi organizace CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace ČR při EU a organizace OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj).

Materiály ke stažení naleznete zde.


Cestovní ruch tvoří jeden z podstatných pilířů, který bude podporován v rámci programového období 2007 – 13 a je jednou z hlavních prioritních os tvořících Regionální operační program NUTS II Jihovýchod. Jednou ze součástí projektu Partnerství pro Vysočinu je i twinning s regionem Champagne-Ardenne ve Francii. Na jaře roku 2006 podepsal kraj Vysočina s regionem Champagne-Ardenne smlouvu o spolupráci, jejíž hlavní náplní je rozvoj vzájemných kontaktů a spolupráce a to zejména v následujících oblastech:
Za účelem přenosu know how a především načerpání zkušeností pro přípravu projektů v plánovacím období 2007 – 13 byly v rámci této aktivity zrealizovány následující akce:


Stáž s pětidenních programem pro pracovníky odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, konaná ve dnech 13. až 18. listopadu 2006, obsahovala seznámení se všemi existujícími subjekty působícími na poli cestovního ruchu na různých úrovních regionu Champagne Ardenne. Veškeré relevantní nabyté poznatky naleznete v materiálu „Studie o výměně zkušeností v cestovním ruchu mezi regiony Vysočina a Champagne Ardenne“.

Navazující aktivitou byla stáž 2 pracovníků TIC v Champagne Ardenne a 1 pracovníka kraje Vysočina v organizaci CDT. Dva vybraní pracovníci TIC v Telči a Třebíči byli vysláni na týdenní stáž do TIC v regionu Champagne-Ardenne – Chalons-en-Champagne a Epernay. Kritériem výběru pracovníků byla znalost francouzského jazyka. Jejich pobyt měl za cíl seznámit je s konkrétním uplatněním kvality informačního centra, síťováním služeb TIC a případnými odlišnostmi v práci ve francouzských TIC vůbec. Třetím účastníkem byla vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina v organizaci CDT. Tato organizace koordinující cestovní ruch na departementální úrovni byla díky informacím nabytým během listopadového setkání vyhodnocena jako nejlepší pro přenos know-how pro potřeby podmínek kraje Vysočina.

Třetí aktivitou byl seminář pro pracovníky TIC a zástupce jejich zřizovatelů za účasti hosta z organizace F.R.O.T.S.I. Pozvaných se zúčastnilo 26 zástupců TIC z Vysočiny, 14 zástupců měst a obcí a 2 zástupci Úřadu regionální rady regionu NUTS II Jihovýchod. Seminář si kladl za cíl informovat o paralelních aktivitách a projektech oddělení cestovního ruchu kraje Vysočina, připomenout podmínky finančního systému podpory TIC ze strany kraje, informovat o změně v organizaci cestovního ruchu na Vysočině a vzniku příspěvkové organizace kraje Vysočina, která převezme většinu aktivit realizovaných oddělením cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina. Dalším cílem bylo seznámení účastníků s nabytými zkušenostmi z čerpání ze strukturálních fondů EU. Na základě zkušeností nabytých v minulých letech dále informovat potenciální žadatele z řad pracovníků v cestovním ruchu na městských a obecních úřadech o možnostech čerpání prostředků na propagační a marketingové aktivity v rámci Regionálního operačního programu tak, abychom napomohli vyšší míře informovanosti o možnostech a tedy i využití alokovaných prostředků. Zápis ze semináře je ke stažení zde


vloženo: 24.08.2005 11:26:40

Zpět
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster