Statistické údaje o nestátní neziskové organizaci(pro potřeby databáze NNO)
Kód dotazníku:Nevylpňujte, vyplní KrÚ
název NNO:
(oficiální, uváděný při registraci)
právní forma:občanské sdružení
obecně prospěšná společnost
nadace, nadační fond
církevní právnická osoba
oblast působení:
  
postavení ve struktuře organizace:
(vyplňují organizace s centrálním řízením - krajskými, okresními či celostátními centry)
adresa sídla
(oficiální adresa sídla)
uliceč.p.
město
PSČ
kontaktní adresa:
(adresa, na níž je pravidelněvyzvedávána pošta organizace)
označení schránky (jméno, firma)
uliceč.p.
město
PSČ
Telefon (mobil)
email
www stránky
datum registrace NNO:
Doplňkové informace:Název nadřazené organizace:
IČ nadřazené organizace:
Hlavní činnost:
Cílová skupina:(zatrhněte jednu nebo více možností)
a) děti a mládež (do 26 let) i) romská komunita (specifické problémy)
b) rodiny j) závislí na alkoholu/drogách
c) rizikové skupiny dětí a mládeže k) uprchlíci, imigranti, cizinci
d) senioři l) obyvatelé venkova
e) osoby se zdravotním postižením m) veřejnost obecně
f) osoby v sociální nouzi n) oběti násilí
g) příslušníci národnostních menšino) jiné:
h) ženy/dívky  
Produkty:
NNO je členem KOUS:

Kontaktní údaje (pro potřeby komunikace s NNO, NEBUDOU ZVEŘEJNĚNY!!)
statutární zástupce:jménopříjmení
titulemail
telefon
kontaktní osoba:jménopříjmení
titulemail
telefon

Která z následujících charakteristik nejlépe vystihuje situaci vaší NNO v roce 2004:

organizace pracovala v roce 2004 a pracuje dále i v roce 2005
organizace pracovala v roce 2004, v roce 2005 již nevyvíjí žádnou činnost, avšak nebyla oficiálně zrušena
organizace v roce 2004 přerušila svoji aktivitu, v roce 2005 již opět funguje
organizace v roce 2004 přerušila svoji aktivitu a v roce 2005 ji ještě neobnovila
organizace byla v roce 2004 registrována, ale nevyvíjela žádnou činnost
organizace v roce 2004 neexistovala, byla založena (registrována) v roce 2005
organizace byla v roce 2004 oficiálně zrušena

Kolik měla vaše organizace členů v roce:Jaká je územní působnost vaší organizace:
2000
2001
2002
2003
2004
místní
krajská
nadregionální (2-5 krajů)
celorepubliková (více než 5 krajů)
mezinárodní

Část A - otázky zaměřené na partnerství, dobrovolnictví a filantropii

1. V jaké oblasti vaše nezisková organizace působí?
Vyberte pouze jednu oblast, která nejvíce vystihuje zaměření vaší činnosti - pokud si nejste jisti, na www.partnerstvi-vysocina.cz naleznete pod odkazem Analýza NNS podrobnější popis jednotlivých oblastí.
1a)kultura6)komunitní rozvoj a bydlení
1b)památky7)ochrana práv, obhajoba zájmů, politika
1c)sport8)filantropie a dobrovolnictví
1d)volný čas9)mezinárodní aktivity
2)vzdělávání a výzkum10)náboženství a církve
3)zdraví11a)hospodářská a profesní sdružení
4)sociální služby11b)odbory
5)ochrana životního prostředí12)činnosti jinde neuvedené

2. Úrovně partnerství: Ohodnoťte spolupráci vaší organizace s následujícími institucemi (u každé zvlášť doplňte číslovku, která nejlépe vystihuje situaci: 1 nejlepší, 2 dobrá, 3 občas existuje, 4 spolupráce není, 5 převládá negativní vztah)
Spolupráce či komunikace s krajem Vysočina
Spolupráce či komunikace s vaším městem/obcí, ve které působíte (pokud působíte ve více městech/obcích, zkuste určit průměrnou hodnotu)
Spolupráce či komunikace s ostatními neziskovými organizacemi ve vašem okolí
Spolupráce či komunikace s ostatními neziskovými organizacemi ve vašem oboru působnosti v rámci kraje Vysočina
Spolupráce či komunikace s místním Úřadem práce
Spolupráce či komunikace s místní komerční sférou
Spolupráce a komunikace s širokou veřejností

3. Jaké má vaše nezisková organizace zkušenosti se sponzoringem a firemním dárcovstvím?
Dary z komerční sféry tvoří dlouhodobě více než 20 % našeho rozpočtu
Dary z komerční sféry se dlouhodobě pohybují od 5 do 20 % našeho rozpočtu
Dary z komerční sféry se dlouhodobě pohybují do 5 % našeho rozpočtu
Dary z komerční sféry dostáváme jen velmi výjimečně
O spolupráci s komerční sférou jsme se snažili, ale rezignovali jsme, protože neměla žádné nebo téměř žádné výsledky
O příspěvky z komerční sféry jsme se nesnažili, ani to neplánujeme

4. Máte uzavřeno (formálně či neformálně) opravdu fungující, pro obě strany výhodné, partnerství s jinou neziskovou organizací v kraji Vysočina? (nezapočítávají se organizace stejného jména, např. že by Junák Třebíč měl partnerství s Junákem v Jihlavě, myslí se tím dvě různé organizace)
Ne
Ano s jednou
Se 2 až 3 organizacemi
S 3 až 7 organizacemi
S více než 7 organizacemi

5. Má vaše organizace zkušenost s přeshraničním partnerstvím?
Ano, přeshraniční partnerství máme uzavřeno s několika subjekty
Ano, přeshraniční partnerství máme uzavřeno s jedním subjektem
Přeshraniční partnerství uzavíráme vždy jen na konkrétní akce
Nemáme a ani jsme neměli přeshraničního partnera

6. Jste členem nějaké asociace či zastřešující organizace?
Ano, jsme ve více asociacích či zastřešujících organizacích
Ano, jsme v jedné asociaci či zastřešující organizaci
Nejsme v žádné asociaci či zastřešující organizaci

7. Využívá vaše organizace práce dobrovolníků?
Pravidelně, takřka neustále
Poměrně často
Ano, ale pouze výjimečně
Nevyužívá, protože nejsou
Nevyužívá, protože nepotřebuje

8. Využívá vaše organizace při hledání dobrovolníků dobrovolnických center?
Ano, naši dobrovolníci jsou téměř výhradně z dobrovolnických center
Ano, část dobrovolníků máme přes dobrovolnická centra
Velmi výjimečně
Ne, ale víme, že dobrovolnická centra existují
O činnosti dobrovolnických center jsme dosud nevěděli

9. S kolika dobrovolníky vaše organizace pracuje?
(Započítávejte pouze dobrovolníky, se kterými spolupracujete více než cca 3 x ročně, nebo déle než 5 dní v roce)
0 - 3
3 - 10
10 - 20
20 - 50
Více než 50

10. Pokuste se vyčíslit průměrný týdenní počet hodin práce odvedené dobrovolníky ve vaší organizaci
0 - 10 hodin týdně
10 - 30 hodin týdně
30 - 70 hodin týdně
70 - 150 hodin týdně
Více než 150 hodin týdně

Část B - Absorpční kapacita

11. Myslíte si že máte dostatek informací o fondech EU
ANO
NE

12. Umí někdo z vaší organizace zpracovat: (Označte křížkem vše, co si myslíte, že sami dokážete)
Elektronickou žádost (např. ELZA či Benefit)
Logický rámec projektu
Rozpočet projektu
Feasibility study (studii proveditelnosti)
CBA analýzu (analýzu nákladů a přínosů)
Průběžné a závěrečné zprávy projektu

13. O finanční prostředky z EU
Již jsme žádali a uspěli jsme
Již jsme žádali a neuspěli jsme
Nežádali jsme, ale budeme žádat v brzké době
Nežádali jsme, ale budeme žádat ve vzdálené budoucnosti
Zatím to jde mimo nás, ale nevylučujeme
Nepředpokládáme, že bychom někdy žádali

14. Zdroje získávání informací: Jak nejčastěji získáváte aktuální informace o výzvách atd. (možno označit až 3 odpovědi):
Školení a prezentace (např. semináře pořádané KrÚ)
Internet - webové stránky kraje
Internet - jiné webové servery
Z grantového kalendáře
Jiné (popište)

15. Co je pro vás největším problémem při žádání o podporu z prostředků evropských fondů:
zkuste slovně popsat


Část C - Technické zdroje a využívání moderních informačních technologií

16. Má vaše organizace vlastní webové stránky (pokud ne, přejděte na otázku č. 18).
Ano
Ne
Ve výstavbě

17. Pokud ano, jak často tyto stránky aktualizujete?
Každý den
Alespoň jednou týdně
Alespoň jednou měsíčně
Cca jednou za kvartál
Jednou ročně či ještě méně častěji

18. Internet je pro činnost vaší organizace
Naprosto nezbytný
Důležitý
Občas jej využíváme
Využíváme jen výjimečně
Nevyužíváme

Část D - Otázky ekonomické

19. Celkové příjmy vaší organizace v uvedených letech v Kč
Do příjmů prosím zahrňte všechny finance, se kterými vaše organizace v daném roce hospodařila, ať již se jedná o dotace či příjmy z vlastní činnosti. Celkový příjem je součet všech finančních prostředků + kvalifikovaný odhad hmotných darů.
RokCelkový příjem
2000
2001
2002
2003
2004

20. Struktura financování za rok 2004
Původ finančního zdrojeCelková částka v KčKolik je to přibližně procent z celkových příjmů
Ministerstva a státní fondy
Kraj Vysočina
Města a obce v kraji Vysočina
Drobní dárci - fyzické osoby a sbírky
Členské příspěvky
Firemní dárci, sponzoring
Nadace české i zahraniční
Fondy EU
Zdroje z vlastní činnosti - platby klientů, hospodářská činnost, atd.
Ostatní zdroje (prosím pojmenujte)

21. Jaká je úspěšnost vaší organizace při získávání finančních zdrojů z grantů a dotací?
(Jde o procenta z počtu podaných žádostí)
Velmi vysoká (úspěšnost vyšší než 70 %)
Vysoká (úspěšnost vyšší než 50 %)
Střední (úspěšnost cca 50 %)
Nízká ( úspěšnost 20 - 50 %)
Velmi nízká ( úspěšnost 0 - 20 %)

22. V případě, že hodnotíte vaši úspěšnost jako střední, nízkou nebo velmi nízkou, je to dle Vašeho názoru způsobeno především:
Naše organizace zřejmě nepodává kvalitní projekty
Naše organizace podává poměrně kvalitní projekty, ale ve většině případů existuje velký převis poptávky, konkurence je velmi silná
Naše organizace podává kvalitní projekty, ale jiné organizace dostávají přednost kvůli nerovným podmínkám a lobby
Neexistují programy financující naši činnost
Jiné důvody (popište je)

23. Fundraising v organizaci
Fundraising je soubor nejrůznějších činností, směřujících k zajišťování zdrojů, darů nebo jiných výhod pro organizaci. Jde o jednání, jehož cílem může být uzavření smlouvy, nejčastěji smluv darovacích, grantových, sponzorských nebo o výpůjčce (definice Českého centra fundraisingu).
Tuto práci vykonává jeden člen (není placeným zaměstnancem) organizace
Tuto práci vykonává zvláště vyčleněný zaměstnanec organizace
Tuto práci vykonává zaměstnanec organizace, není speciálně vyčleněn
Tuto práci pro nás vykonává externí expert (placený)
Tuto práci pro nás vykonává externí expert (dobrovolník)
Nemáme na to nikoho

24. Jak hodnotíte celkové množství finančních prostředků (objemy dotací, finanční alokace), které jsou v ČR dostupné pro neziskový sektor?
Finančních prostředků v neziskovém sektoru je dostatek a jsou spravedlivě rozdělovány
Finančních prostředků v neziskovém sektoru je dostatek, ale nejsou spravedlivě rozdělovány
Neziskový sektor je ekonomicky podhodnocen, přesto jsou v rámci možností prostředky spravedlivě rozdělovány
Neziskový sektor je ekonomicky výrazně podhodnocen a prostředky nejsou spravedlivě rozdělovány

25. Využíváte pro svoji činnost a získání finančních prostředků či jiných hmotných či nehmotných statků lobbing (ovlivňování politických představitelů, ...)?
Ano, poměrně často
Ano, občas
Jen opravdu výjimečně
Zásadně nikdy

26. Setkali jste se někdy s tím, že některá nezisková organizace je neúměrně preferována (tedy ne z podstaty vysoké kvality jejich služeb, ale na základě např. politického podtextu atp.) na úkor ostatních?
Ano, setkáváme se s tímto jevem velmi často
Ano, již jsme se s tímto setkali
Slyšeli jsme o tom, ale sami jsme se nesetkali
Nesetkali jsme se s tímto jevem

27. Využívá vaše organizace bankovní úvěry? (můžete označit i více možností)
Ano, např. při investičních akcích (rekonstrukce, nákupy nemovitostí, jiné investiční akce)
Ano, např. provozní úvěry když máme nedostatek prostředků, např. čekáme na dotace
Ano, např. když musíme předfinancovat projekty ze strukturálních fondů, na které nejsou poskytovány zálohové platby
Ne, protože nevíme o žádné bance, která by naší organizaci poskytla úvěr, neboť nesplňujeme jejich podmínky
Ne, hlavním důvodem jsou vysoké úrokové sazby
Ne, protože nepotřebujeme úvěrové financování
Ne, protože nechceme úvěrové financování, nechceme se zadlužovat
Ne, protože vždy máme dostatek vlastních finančních prostředků

Část E - Kvalifikační potřeby pracovníků v neziskovém sektoru
(v části E se pracovníkem rozumí jak zaměstnanec, tak i např. dobrovolník, pracující ve prospěch organizace)

28. Kolik finančních prostředků vynaložila vaše organizace na vzdělávání svých pracovníků?
2004,- Kč
2005 (odhad),- Kč

29. Zabývá se vaše organizace vzděláváním managementu či vedoucích pracovníků?
Vzdělávání managementu patří mezi priority organizace a je soustavně realizováno
Vzdělávání managementu je u nás realizováno, uskutečňujeme jej nesystematicky, např. když se vyskytne v regionu nějaká zajímavá nabídka školení, tj. dle aktuální nabídky a potřeby
Vzdělávání managementu se u nás nekoná, protože jej nepovažujeme za důležité
Vzdělávání managementu se u nás nekoná, protože na to nemáme dostatek času
Vzdělávání managementu se u nás nekoná, protože je drahé

30. Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání pracovníků v (doplňte odpovídající písmeno)
Managementu
Administrativě
Při práci s klienty

Použijte následující klíč: a) vysokoškolské b) střední s maturitou c) střední bez maturity d) základní

31. Při náboru nových pracovníků je
Obtížné sehnat pracovníka s potřebným vzděláním
Dostatek uchazečů s potřebným vzděláním
Obtížné udržet pracovníka s potřebným vzděláním
Nejsou žádní pracovníci s potřebným vzděláním

32. Uveďte, o které z těchto školení byste měli zájem.
Úvod do problematiky NNOPodvojné účetnictví pro NNO
Firemní dárcovstvíSpolupráce se státní správou a samosprávou
Public relations a spolupráce s médiiDobrovolnictví v NNO
Smluvní vztahy v neziskovém sektoruEvropská dobrovolná služba
Řízení projektového cyklu a tvorba logframeEkonomika v souvislostech
Metoda Balanced scorecard - strateg. řízeníPersonální řízení
Finanční řízení a marketingPráce s veřejností, lobby a metody lobbování
FundraisingPsaní výročních zpráv
Řízení organizace a hodnoceníNeziskové organizace a veřejná prospěšnost
Sociální kapitálSatelitní účet NNO
Strategické plánováníFungování hospodářské komory, spolupráce s NNO
Vlastní činnost NNO jako fundraisingový zdrojPracovní právo v praxi
Občanské právoFungování správních rad
SupervizeVeřejné sbírky z pohledu zákona a marketingu
Základy strukturální a regionální politiky EUStudie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů
Veřejné zakázky a veřejná podporaKontrolní funkce a audit projektů financovaných prostředky EU

Část F - Zaměstnanci v neziskovém sektoru

33. V případě, že vaše organizace nemá žádného zaměstnance, je to proto, že:
Zaměstnance zatím nepotřebovala ani zřejmě potřebovat nebude
Zaměstnance zatím nepotřebovala, ale v budoucnu možná potřebovat bude
Zaměstnance by potřebovala, ale nemůže si jej z finančních důvodů dovolit

Zbývající část dotazníku je určena neziskovým organizacím, které mají alespoň jednoho zaměstnance nebo v minulých letech měly zaměstnance. Organizace, které nemají zaměstnance zbývající část dotazníku nevyplňují.

34. Kolik má vaše organizace zaměstnanců (aktuální stav).
TypCelkemZ toho ženyZ toho osoby ZTP
Plný pracovní úvazek
Částečný pracovní úvazek
Dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti

35. Kolik měla vaše organizace zaměstnanců (jedná se o sledování trendu) v uplynulých letech:
RokPočet zaměstnanců
2000
2001
2002
2003
2004
2005

36. Jaká je průměrná mzda ve vaší organizaci (aktuální stav)?

Pokud je to možné, uveďte, jaká byla průměrná mzda v uplynulých letech. Jedná se nám opět o zjištění trendu
2000
2001
2002
2003
2004

37. Fluktuace zaměstnanců (subjektivní vnímání)
Fluktuace pracovníků se u nás vyskytuje a je pro nás opravdový problém
Fluktuace pracovníků se u nás nevyskytuje ale je pro nás potencionálním problémem
Fluktuace pracovníků se u nás vyskytuje v přijatelné míře
Fluktuace pracovníků se nás prakticky netýká
Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster