Vymezení pojmu NNO

NNO je název pro nestátní (někdy však také nevládní, z anglického ´non governmental´) neziskové organizace. Tyto mají vlastní právní subjektivitu a od ostatních organizačních forem se liší tím, že nerozdělují zisk mezi subjekty, které je založily, řídí nebo kontrolují, i když ho mohou vytvářet.
Existuje několik klasifikací NNO
Nejčastěji používaným vymezením NNO v ČR je to, které používají ústřední orgány veřejné správy v čele s Radou vlády pro NNO (dále jen RNNO). Tyto orgány vlády sledují pouze vybrané právní formy NNO, kterými jsou:
  • občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech (dříve se též používal název účelová zařízení církví)
  • nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997
  • Krajský úřad Vysočina 2005 © webmaster